قیمت خوراک ماهیان سردآبی

ارسال به قیمت خوراک ماهیان سردآبی

رديف نوع محصول قيمت برای مصرف كنندگان (نقدي -ريال)  
 
 
1 SFT00 97،500  
2 SFT01 96،500  
3 SFT1 95،500  
4 SFT2 82،500  
5 SFT3 79،500  
6 FFT 35،900  
7 -GFT1 ويژه 34،100  
8 GFT2 - ويژه 32،600  
9 GFT3- ويژه 32،600  
10 BFT2 38،900  
11 -GFT1 اكسترود 37،900  
12 -GFT2 اكسترود 36،900  
13 -GFT3 اكسترود 36،900