قیمت نهاده ها در تاریخ 1395/03/02

قیمت نهاده ها در تاریخ 1395/03/02

نام ماده اوليه نرخ روز (ریال)
ذرت برزيل 8750
ذرت اكراين 8300
ذرت ایرانی 8490
گلوتن ذرت ايراني 33000
كنجاله سويا هندي 14980
كنجاله سويا برزيل 15900
کنجاله سویا ایرانی 16500
گندم 12500
گلوتن گندم 47000
آرد گندم 14100
سبوس گندم 7000
کنجاله کلزا 15400
کنجاله آفتابگردان 11500
پودر ماهي پرو 96000
پودر ماهي متو (ساردین) 56500
پودر ماهی خارجی(هرينگ) 115000
پودر ماهی ایرانی 37000
پودر ماهی ایرانی(کیلکا) 68000
پودر پروتئین حیوانی 46000
ملاس 7000
روغن گیاهی 32000
روغن ماهی 46000