قیمت نهاده ها در تاریخ 1395/04/06

قیمت نهاده ها در تاریخ 1395/04/06

نام ماده اوليه نرخ روز (ریال)
ذرت برزيل 10600
ذرت اكراين 9700
ذرت ایرانی 9800
گلوتن ذرت ايراني 33000
كنجاله سويا هندي 14980
كنجاله سويا برزيل 15650
کنجاله سویا ایرانی 16000
گندم 12500
گلوتن گندم 47000
آرد گندم 13700
سبوس گندم 5800
کنجاله کلزا 13520
کنجاله آفتابگردان 10800
پودر ماهي پرو 96000
پودر ماهي متو (ساردین) 56500
پودر ماهی خارجی(هرينگ) 115000
پودر ماهی ایرانی 37000
پودر ماهی ایرانی(کیلکا) 68000
پودر پروتئین حیوانی 46000
ملاس 7000
روغن گیاهی 32000
روغن ماهی 46000